Om Realen

REALEN – EN SELVEJENDE INSTITUTION


Realen er en selvejende institution med en bestyrelse som øverste myndighed.
Realen drives dagligt af frivillige medarbejdere med Jeanett Exner som Kreativ Direktør og daglig leder.

Bestyrelsesmedlemmer


Kent Nymark – Formand for bestyrelsen
Knud-Erik Larsen – Kasserer og Økonomichef
Svend Friis Harboe – Bestyrelsesmedlem
Sanne Humlum Hansen – Bestyrelsesmedlem og sekretær
Søren Pedersen – Bestyrelsesmedlem udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling
Niels Heinel – Bestyrelsesmedlem udpeget af Fanø Byråd og formand for Børne- og kulturudvalget

Vedtægter for REALEN – Fanøs kulturhjerte.

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1 REALEN er en selvejende institution og har hjemsted i Fanø Kommune.

Stk. 2 REALEN har til huse i bygninger, der ejes af Fanø Kommune, og som er stillet vederlagsfrit til rådighed.

Stk. 3 REALEN afholder udgifter ved bygningskompleksernes indvendige vedligehold og drift.
Fanø Kommune varetager almindelig udvendig vedligeholdelse og opretning samt vedligeholdelse af installationer i bygningskomplekserne, samt tilhørende udenoms arealer (P-pladser) vedligehold og drift, herunder anskaffelse af det for driften nødvendige materiel.

§ 2 Formål

Ved skabende, igangsættende og udøvende virksomhed er det REALEN’s formål at give kultur- og fritidstilbud til kommunens borgere og turister ved at:

Stk. 1 Drive et rytmisk spillested med tilhørende fysiske og tekniske faciliteter på REALEN med kvalitative tilbud inden for den professionelle rytmiske musik og amatørmusikken dækkende alle aldersgrupper.

Drive en bar og servering på REALEN i tilknytning til virksomhedens aktiviteter.

Administrere møde- og samlingslokaler på kulturhuset REALEN, som stilles til rådighed for fritidskulturelle aktiviteter og socialt samvær efter overordnede retningslinjer aftalt med Fanø Kommune.

§ 3 Bestyrelse, sammensætning og valgmåde.

Stk. 1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

1 medlem udpeget af Fanø Byråd.
1 medlem fra erhvervslivet på Fanø med tilknytning til og interesse i kulturlivet udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling.
3 medlemmer valgt blandt de frivillige.
2 medlemmer udpeget af de ovenstående 5 medlemmer.

Alle medlemmer udpeges/vælges for en periode svarende til den kommunale valgperiode. Hvis et bestyrelsesmedlems status i perioden ændres væsentligt i forhold til vilkårene for den oprindelige udpegning, er medlemmet automatisk udtrådt af bestyrelsen og erstattes i den resterende periode af en suppleant valgt efter foranstående principper.

Medlemmet af bestyrelsen, som er udpeget af Fanø Byråd, kan ikke vælges som bestyrelsens formand.

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

Stk. 3 Bestyrelsen er REALEN’s øverste myndighed.

Bestyrelsen er ansvarlig for den strategiske planlægning og udvikling af REALEN, herunder bl.a.
Budget og regnskab.
Virksomhedens samlede kulturprofil.
Større bygningsmæssige ændringer, der dog først må iværksættes efter skriftlig aftale med Fanø Kommune.

Stk. 4 Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 4 møder om året.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Beslutninger sker ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved formandens forfald er kassererens stemme afgørende.
For vedtægtsændringer m.v. se dog §6.

Bestyrelsen kan afholde temamøder med deltagelse af frivillige og samarbejdspartnere.

§ 4 Ledelse

Stk. 1 Til at forestå den kunstneriske og daglige ledelse udpeger bestyrelsen en ulønnet leder.

Stk. 2 REALEN’s leder har – inden for det af bestyrelsen vedtagne budget – det ledelsesmæssige og operationelle ansvar for husets samlede virksomhed, og har sammen med formanden dispositionsret og prokura i forhold til virksomhedens aktiviteter, forretninger og engagementer.

§ 5 Budget, regnskab og beretning

Stk. 1 REALEN’s regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2 REALEN’s bestyrelse skal årligt udarbejde forslag til budget med tilhørende kommentarer efter retningslinjer godkendt af Fanø Kommune.
Forslaget skal sendes til Fanø Kommune inden 1. april.

Stk. 3 REALEN’s bestyrelse er ansvarlig for forvaltningen af den selvejende institutions indtægter og udgifter.
Lederen og kassereren har dispositionsret inden for det godkendte budget med tilhørende budgetkommentarer.

Stk. 4 Årsregnskabet skal afgives efter retningslinjer godkendt af Fanø Kommune.

Stk. 5 På første bestyrelsesmøde efter revision af regnskabet forelægges det med revisionens påtegning. Regnskabet med revisionspåtegning underskrives af bestyrelsens medlemmer og af lederen.

Stk. 6 Bestyrelsen udpeger REALEN’s revisor.

Stk. 7 REALEN’s bestyrelse skal årligt udarbejde en beretning.
Beretningen skal sendes til Fanø Kommune sammen med det reviderede årsregnskab til godkendelse i henhold til den af Fanø Kommune oplyste aktuelle tidsfrist.

§ 6 Godkendelse af vedtægter m.v.

Stk. 1 Vedtægterne kan ændres af bestyrelsen, når mindst 5 medlemmer stemmer herfor.

Institutionen kan fusionere med andre selvejende institutioner, når mindst 5 medlemmer stemmer herfor.

Institutionen kan opløses, når 6 medlemmer stemmer herfor.

Vedtægtsændringer, fusion og beslutning om institutionens opløsning er først endelig, når de er godkendt af Fanø Byråd.

Stk. 2 Ved institutionens ophør skal eventuel formue efter bestyrelsens bestemmelse og Fanø Byråds godkendelse overgå til kulturelle formål iht. REALEN’s formål.

Godkendt af Fanø Kommune, den 21.11 – 2016

Vedtaget af Bestyrelsen for REALEN, den 28.11 – 2016