Om Realen

REALEN – EN SELVEJENDE INSTITUTION


Realen er en selvejende institution med en bestyrelse som øverste myndighed.
Realen drives dagligt af frivillige medarbejdere med Jeanett Exner som Kreativ Direktør og daglig leder.

Bestyrelsesmedlemmer


– Formand for bestyrelsen
Knud-Erik Larsen – Kasserer og Økonomichef
Svend Friis Harboe – Bestyrelsesmedlem
Sanne Humlum Hansen – Bestyrelsesmedlem og sekretær
Søren Pedersen – Bestyrelsesmedlem udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling
Niels Heinel – Bestyrelsesmedlem udpeget af Fanø Byråd og formand for Børne- og kulturudvalget

Vedtægter for REALEN – Fanøs kulturhjerte.

§ 1 Navn og hjemsted

Vedtægter

for

Den selvejende institution REALEN – Fanøs Kulturhjerte

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1
REALEN – Fanøs Kulturhjerte er en selvejende institution, der har hjemsted i Fanø Kommune.

Den selvejende institution drives i kulturhuset REALEN. 

§ 2 Formål

Ved skabende, igangsættende og udøvende virksomhed er det REALEN’s formål at give kultur- og fritidstilbud til kommunens borgere og turister ved at:

Stk. 1
Drive et rytmisk spillested med tilhørende fysiske og tekniske faciliteter på REALEN med kvalitative tilbud inden for den professionelle rytmiske musik og amatørmusikken, som inspiration og supplement til områdets øvrige musikliv.

Stk. 2
Drive en bar og servering i tilknytning til REALEN’s aktiviteter.

Stk. 3
Drive andre kulturelle aktiviteter i huset, som tjener almennyttige formål.

§ 3 Den selvejende institutions ledelse

Stk. 1
Den selvejende institution ledes af en bestyrelse.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, kasserer og sekretær.

1 medlemmer udpeget af Fanø Byråd
1 medlem fra erhvervslivet med tilknytning til og interesse i kulturlivet på Fanø, udpeget af Business Esbjerg.
3 medlemmer valgt blandt de frivillige
1- 2 medlemmer udpeget af de ovenstående 5 medlemmer.

Alle medlemmer udpeges/vælges for en periode svarende til den kommunale valgperiode. Hvis et bestyrelsesmedlems status i perioden ændres væsentligt i forhold til vilkårene for den oprindelige udpegning, er medlemmet automatisk udtrådt af bestyrelsen og erstattes i den resterende periode af en suppleantvalgt efter foranstående principper. 

Et bestyrelsesmedlem, der er udpeget af de frivillige er forpligtet til, at udtræde af bestyrelsen, hvis den pågældende ophører med at være frivillig på Realen.

Stk. 2
Over forhandlingerne i bestyrelsen føres der et referat, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

Stk. 3
Bestyrelsen er REALEN’s øverste myndighed.

Bestyrelsen er ansvarlig for den strategiske planlægning og udvikling af REALEN, herunder bl.a.

  • Budget og regnskab.
  • Kapitalberedskab og formue.
  • Virksomhedens samlede kulturprofil.
  • Større bygningsmæssige ændringer, der skal overholde kommunens generelle krav.

Stk. 4
Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 4 møder om året.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Beslutninger sker ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved formandens forfald er kassererens stemme afgørende.

For vedtægtsændringer m.v. se dog §6.

Bestyrelsen kan afholde temamøder med deltagelse af medarbejdere og samarbejdspartnere.

§ 4 Ledelse

Stk. 1
Til at forestå den kunstneriske og daglige ledelse af REALEN ansætter bestyrelsen en leder. 

Stk. 2
REALEN’s leder har – inden for det af bestyrelsen vedtagne budget – det ledelsesmæssige og operationelle ansvar for husets samlede virksomhed, og har sammen med formanden og kassereren dispositionsret og prokura i forhold til virksomhedens aktiviteter, forretninger og engagementer.

§ 5 Budget, regnskab og beretning

Stk. 1
REALEN’s regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2
REALEN’s leder, formand og kasserer skal årligt til bestyrelsen udarbejde forslag til budget med tilhørende budgetkommentarer. 

Stk. 3
REALEN’s leder, formand og kasserer er overfor bestyrelsen  ansvarlig for forvaltningen af den selvejende institutions indtægter og udgifter.

Lederen, formanen og kassereren har dispositionsret inden for det godkendte budget med tilhørende budgetkommentarer.

Stk. 4
Årsregnskabet skal afgives efter god regnskabsskik. Regnskabet ledsages af en beretning over det forgangne år.

Stk. 5
På første bestyrelsesmøde efter revision af regnskabet forelægges det med revisionens erklæring. 

Regnskabet med revisionserklæring underskrives af bestyrelsens medlemmer og af lederen.

Stk. 6
Bestyrelsen udpeger REALEN’s revisor, der skal være registreret eller statsautoriseret.

§ 6 Godkendelse af vedtægter m.v.

Stk. 1
Vedtægterne kan ændres af bestyrelsen, når mindst 4 medlemmer stemmer herfor.

Institutionen kan fusionere med andre selvejende institutioner, når mindst 4 medlemmer stemmer herfor.

Institutionen kan fusionere med andre kulturinstitutioner, når mindst 5 medlemmer stemmer for.

Institutionen kan opløses, når 4 medlemmer stemmer herfor.

Fusion og beslutning om institutionens opløsning er først endelig, når de er godkendt af Fanø Byråd.

Stk. 2
Ved institutionens ophør skal eventuel formue efter bestyrelsens bestemmelse overgå til almennyttige kulturelle formål iht. Vedtægtens  formålsbeskrivelse.

Vedtager første gang godkendt af Bestyrelsen for REALEN, den 28. november 2016

Nærværende reviderede vedtægter er vedtaget på bestyrelsesmøde den 30. oktober 2019.

Signeret af:

Formand Kent Nymark Kasserer Knud-Erik Larsen
Sekretær Sanne Humlum Hansen Svend Harboe Friis
Søren Pedersen Niels Heinel